Οι Στόχοι

Το Δίκτυο στοχεύει στην επίτευξη των παρακάτω κύριων στόχων:

  1. να συντονίζει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να αναπτύξει συνεργασίες σε όλη την Ευρώπη.
  2. να προωθεί και να ευαισθητοποιεί για μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό στην Ευρώπη και να παρακολουθεί και να επηρεάζει τις πολιτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
  3. να παράγει και να προωθεί την ανταλλαγή καλών πρακτικών, να ενθαρρύνει τη βελτίωση των ικανοτήτων των οργανισμών και να παρέχει εργαλεία και κατάρτιση σε επαγγελματίες του πεδίου.
  4. να ευαισθητοποιεί το κοινό, τα παιδιά και τους νέους, όπως τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς στους τρόπους αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού.