Το Πρόγραμμα Daphne III

Στόχος του  Κοινοτικού Προγράμματος Daphne III είναι η συνεισφορά στην προστασία παιδιών, νέων και γυναικών από κάθε μορφή βίας και η εξασφάλιση υψηλού επίπεδου προστασίας της υγείας, της ευημερίας και της κοινωνικής συνοχής.
 
Η ειδική στόχευση συνίσταται στη πρόληψη και τη μάχη ενάντια  σε κάθε μορφή βίας που εμφανίζεται σε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο, όπου περιλαμβάνονται και η σεξουαλική εκμετάλλευση και η παράνομη διακίνηση ατόμων. Οι δράσεις περιλαμβάνουν λήψη προληπτικών μέτρων και υποστήριξη και προστασία θυμάτων και ομάδων υψηλού κινδύνου.
   
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών υιοθέτησε Απόφαση δημιουργίας του ειδικού προγράμματος DAPHNE III ως τμήματος του γενικού Προγράμματος «Θεμελιώδη Δικαιώματα και Δικαιοσύνη».
 
Η ιστορία του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Daphne III βασίζεται στα επιτεύγματα των προηγούμενων Daphne (2000-2003) και Daphne II (2004-2008).

Οι στόχοι και τα εργαλεία του Daphne III

Το Πρόγραμμα εστιάζει στα ακόλουθα:

 • βοήθεια και ενθάρρυνση ΜΚΟ και άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο.
 • ανάπτυξη και υλοποίηση στοχευμένων δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού.
 • διάχυση των αποτελεσμάτων των προηγούμενων φάσεων του Προγράμματος.
 • προσδιορισμός και ενίσχυση δράσεων που συνεισφέρουν στην θετική προσέγγιση ατόμων που είναι εκτεθειμένα σε μορφές βίας.
 • συγκρότηση και υποστήριξη διεπιστημονικών δικτύων. 
 • εξασφάλιση της διεύρυνσης της γνωσιακής βάσης και ανταλλαγή, προσδιορισμός και διάχυση πληροφορικών και καλών πρακτικών.
 • σχεδιασμός και έλεγχος εκπαιδευτικών υλικών και υλικών ευαισθητοποίησης, καθώς και συμπλήρωση και υιοθέτηση υφισταμένων.
 • μελέτη των φαινομένων που συνδέονται με τη βία και των επιπτώσεών τους.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων υποστήριξης θυμάτων και ατόμων σε κίνδυνο και προγραμμάτων παρέμβασης προς τους δράστες.
   

Πρόσβαση στο Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδρύματα, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς (τοπικές αρχές στο αντίστοιχο επίπεδο, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα) που δραστηριοποιούνται:

 • Στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών.
 • Στην προστασία από τέτοιες εκφράσεις βίας.
 • Στην παροχή υποστήριξης θυμάτων.
 • Στην υλοποίηση στοχευμένων δράσεων που προωθούν την απόρριψη τέτοιων μορφών βίας.
 • Στην ενθάρρυνση για αλλαγή ηθών και συμπεριφορών προς τις ευαίσθητες ομάδες και τα θύματα βίας.